MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Skole/hjem samarbejde

Princip for skole-hjem samarbejdet Skolen på la Cours Vej

Skole-hjem samarbejdet har til formål at støtte elevernes læring og trivsel. Et godt
samarbejde mellem skole og hjem bidrager positivt til elevernes læring og sociale
udvikling. Centralt i samarbejdet står skolens værdier: Faglighed, tolerance, tryghed og
fællesskab.
Skole-hjem samarbejdet baseres på:
• et fokus på både hjemmets og skolens ressourcer for elevernes læring og trivsel,
• en gensidighed, som betyder, at samarbejdet er et fælles ansvar.

Det gode samarbejde baseres på:
At vi alle støtter op om elevernes faglige og sociale udvikling med respekt for hinanden.

Det betyder,
• at skolen og hjemmet støtter eleverne i at opnå faglig udvikling og viden
• at skolen og hjemmet medvirker til at sikre den gode trivsel både for hver enkelt elev og for
fællesskabet
Samarbejdet sker indenfor de rammer og vilkår, som er for skolens virke. Det betyder, at der er
lovgivningsmæssige, økonomiske og ressourcemæssige hensyn, som kan være med til at afgøre,
hvad der er muligt. Disse rammer respekteres af både skole og hjem. Samtidig er der respekt for
de forskellige forudsætninger, hjemmet har for at deltage i samarbejdet.
Når vi praktiserer det gode samarbejde, lægger vi vægt på:
At skolens medarbejdere og forældre møder hinanden med respekt og anerkendelse.
Det betyder,
• at dialogen står i centrum, og at der i denne dialog er plads til forskellige perspektiver,
• at vi gerne må være uenige, så længe vi kan respektere, at der er flere holdninger og gå i dialog
om dem
• at vi tager udgangspunkt i, at både forældre og skolens medarbejdere vil det bedste for
børnene, og efter bedste evne bidrager til det.
Kommunikation mellem skole og hjem følger skolens generelle rammer og retningslinjer. Der er
beskrevne retningslinjer for skolens kommunikation med hjemmet fordelt på indskoling,
mellemtrin og udskoling. Der kan være variation mellem årgange og klasser indenfor rammerne. I
hver klasse skal der ske en tydelig forventningsafstemning, så det er helt klart for hjemmet,
hvordan der kommunikeres. Skolens medarbejdere vurderer hvor høj informationsgrad, det er
muligt at give af hensyn til prioritering af arbejdstiden.
Skolen er forpligtet til at give regelmæssig, relevant og vedkommende information om, hvordan
det går i klassen som helhed og for den enkelte elev – både fagligt og i forhold til trivsel. Skolen
kontakter forældrene, hvis deres medvirken er nødvendig og relevant i forhold til elevernes læring
og trivsel. Skolen informerer i god tid om konkrete og praktiske forhold og det er let at finde
elektronisk. Forventningerne til hjemmets bidrag er klare. Som supplement til principperne er der
derfor lavet en beskrivelse af, hvad hjemmet forventes at bidrage med i det gode samarbejde.

Retningslinjer for skolehjemsamarbejdet på Skolen på la Cours Vej 2017

Med udgangspunkt i skolebestyrelsens principper for skole-hjemsamarbejdet samt Frederiksberg Kommunes styrelsesvedtægt beskrives hermed forventninger til skole-hjemsamarbejdet på Skolen på la Cours Vej
Generelt for alle årgange og for alle tre indholdsområder; På det første forældremøde drøftes forventninger til skole-hjemsamarbejde og forventninger til anvendelsen af MinUddannelse.
Indskolingen
Mellemtrinnet
Udskolingen Information til forældrene om mål for- og indhold af undervisningen samt aktiviteter i klassen og på årgangen. Forældrene informeres om årsplaner og de faglige og sociale mål for undervisningen via MinUddannelse. Der kan informeres om sociale mål på anden måde indtil MinUddannelse er fuldt implementeret. Desuden informeres forældrene hver uge om ugens aktiviteter via ugeplan på intra eller ugebrev. Klasselærerne er tovholder for de generelle informationer, faglærerne tilføjer informationer der vedrører deres fag. SFO-pædagoger har høj grad af mundtlig kontakt. Hvis der er forældre de ikke møder så ofte, kan informationen ske via kontaktbogen. Forældrene informeres om årsplaner og de faglige og sociale mål for undervisningen via MinUddannelse. Der kan informeres om sociale mål på anden måde indtil MinUddannelse er fuldt implementeret. Forældrene informeres via forældreintra om ugens aktiviteter. Det kan være i ugeplan, 14-dages brev. Der informeres hver gang et nyt emne starter op. Forældrene informeres om årsplaner og de faglige og sociale mål for undervisningen via MinUddannelse. Der kan informeres om sociale mål på anden måde indtil MinUddannelse er fuldt implementeret. Der informeres om klassens og årgangens aktiviteter på elev- og forældreintra, når der startes nye emner op og når klassen/årgangen deltager i diverse eksterne og interne aktiviteter.
Møder med alle forældre og kontaktforældre.
Der afholdes et årligt forældremøde i august /september.
Der afholdes et årligt forældremøde i august /september.
Der afholdes et årligt forældremøde i august /september.

Forventninger til forældrenes bidrag til det gode skole-hjem samarbejde på Skolen
på la Cours Vej

Skole-hjem samarbejdet har til formål at støtte elevernes læring og trivsel. Et godt samarbejde
mellem skole og hjem bidrager positivt til elevernes læring og sociale udvikling.
Centralt i samarbejdet står skolens værdier:
Faglighed, tolerance, tryghed og fællesskab.
Her beskrives de forventninger, der er til forældrenes bidrag i forlængelse af ”Princip for skolehjem
samarbejdet på la Cours Vej”.
Det er vigtigt for os, at samarbejdet mellem skolen og hjemmet bliver så godt, som muligt. Derfor
har skolen lavet nogle retningslinjer, som skolens personale følger, og her er en beskrivelse af,
hvordan hjemmet kan bidrage til det gode samarbejde med barnet i centrum.
Indskolingen (0.-3. Klasse):
Som forældre til et barn i indskolingen kan du bidrage til det gode skole-hjem samarbejde ved
blandt andet at:
1) Hjælpe dit barn omkring skoledagen ved at:
Vise din tro på skolen.
Tale om skolens fag, de emner der arbejdes med og hvordan man kan finde viden om
dem
Hjælpe dit barn med at forstå skolens og klassens ordensregler, trafikregler m.m. –
og ved selv at overholde dem, så du er en god rollemodel
Læse med dit barn hver dag
Hjælpe dit barn med eventuelle lektier, så skolen bliver en succesoplevelse
Stille de svære spørgsmål omkring dit barns skoleliv i en konstruktiv og åben dialog
med skolen og dens personale (ikke med dit barn)
2) Sørge for at dit barn er klar til at møde dagens undervisning
Til tiden
Med en god madpakke, der dækker dagens behov
Med taske og penalhus pakket og evt. idrætstøj samt håndklæde til badet efter idræt
Informeret om dagens gang via eventuelle informationer fra Aula
3) Hjælpe dit barns trivsel i skolen ved at
Deltage i og evt. være med til at planlægge trivselsarrangementer
Deltage i forældremøder og skole-hjem samtaler
Følge med i dit barns skoleliv ved åbent, nysgerrigt og positivt at spørge ind til det.
Støtte barnets selvtillid gennem at give udtryk for tro på dets evner til at lære
Tale sammen i forældregruppen omkring emner som fejring af børnefødselsdage,
evt. mediepolitik osv.
Tale om, at børn er forskellige og har forskellige behov = der skal være plads til alle
og der skal tages hensyn til forskelligheder
Hjælpe dit barn med at etablere legeaftaler på tværs af elevgruppen i klassen

Mellemtrinnet (4.-6. klasse):
Som forældre til et barn på mellemtrinnet kan du bidrage til det gode skole-hjem samarbejde ved
blandt andet at:
1) Hjælpe dit barn omkring skoledagen ved at
Vise din tro på skolen og generelt bakke op om skolen, samt understrege, at det er
vigtigt at gøre sit bedste
Støtte dit barn i at læse hver dag og træne det, som barnet lærer i de forskellige fag
Tale om skolens fag, de emner der arbejdes med og hvordan man kan finde viden om
dem
Stille de svære spørgsmål omkring dit barns skoleliv i en konstruktiv og åben dialog
med skolen og dens personale (ikke med dit barn)
2) Støtte dit barn så det efterhånden selv lærer at være klar til dagens undervisning og
Møder til tiden
Husker bøger, en god madpakke - der dækker dagens behov, et pakket penalhus,
idrætstøj, håndklæde til bad efter idræt osv.
Oplever det som en naturlig ting at gå i bad efter idræt
Holder sig informeret om dagens gang via eventuelle informationer fra Aula
3) Hjælpe dit barns trivsel i skolen ved at
Følge med i dit barns skoleliv ved åbent, nysgerrigt og positivt at spørge ind til det
Støtte dit barn i relation til klassekammeraterne
Støtte barnets selvtillid gennem at give udtryk for tro på dets evner til at lære
Have en god og åben dialog i forældregruppen omkring emner som evt. mediepolitik,
alkohol-, tobak-og rusmiddelpolitik (når den tid kommer)
Deltage i og evt. være med til at planlægge trivselsarrangementer
Deltage i forældremøder og skole-hjem samtaler samt andre skolearrangementer.

Udskolingen (7.-9. klasse):
Som forældre til et barn i udskolingen kan du bidrage til det gode skole-hjem samarbejde ved
blandt andet at:
1) Hjælpe dit barn omkring skoledagen ved at
Vise din tro på skolen og generelt bakke op om skolen, understrege, at det er vigtigt
at gøre sit bedste.
Tale åbent om holdninger til alkohol, tobak og rusmidler
Tale om skolens fag, de emner der arbejdes med og hvordan man kan finde viden om
dem
Tale med dit barn om brug af medier
Stille de svære spørgsmål omkring dit barns skoleliv i en konstruktiv og åben dialog
med skolen og dens personale (ikke med dit barn)
2) Have fokus på støtte til at udvikle gode vaner med hensyn til
Hjemmearbejde (hvornår på døgnet, hvor meget mm)
Søvn, kost og motion
Medier, herunder sociale medier, informationer fra internettet og deres pålidelighed,
kildekritik osv.
At det er en naturlig ting at gå i bad på skolen efter idræt
3) Hjælpe dit barns trivsel i skolen ved at
Følge med i dit barns skoleliv ved åbent, nysgerrigt og positivt at spørge ind til det
Støtte dit barn i relation til klassekammeraterne
Støtte barnets selvtillid gennem at give udtryk for tro på dets evner til at lære
Have en god og åben dialog i forældregruppen omkring emner som evt. mediepolitik,
alkohol-, tobak-og rusmiddelpolitik
Deltage i og evt. være med til at planlægge trivselsarrangementer
Deltage i forældremøder og skole-hjem samtaler, samt andre skolearrangementer
Som forældre spiller vi en afgørende rolle for vores børns trivsel og læring, og derfor er det meget
vigtigt, at vi viser vores tro på skolen og vores barn. På den måde er vi med til at gøre skolen til en
succesoplevelse.