MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Kreativitet, innovation og entreprenørskab

Princip for kreativitet, innovation og entreprenørskab

Skolen på La Cours Vej, juni 2018 

Kreativitet, innovation og entreprenørskab skal fremme læring og udvikling af livsduelige mennesker. Princippet for kreativitet, innovation og entreprenørskab tager udgangspunkt i Skolen på La Cours Vejs 4 værdier: Faglighed, fællesskab, tryghed og tolerance.

Ved livsduelige mennesker forstås mennesker, der

 • er nysgerrige
 • opsøgende
 • har lyst til at tilegne sig viden
 • har livsmod og selvværd
 • kan udvikle sig fagligt og menneskeligt
 • har lyst til at videndele

Vi opfatter en livsduelig elev, som en elev, der

 • fagligt, socialt, kropsligt og personligt har udviklet sig positivt
 • kender sine ressourcer og udfordringer
 • kan tage ansvar og indgå i fællesskab med andre

Arbejdet med kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen skal fremme læring og udvikling af livsduelige mennesker ved at sikre, at der i skolen gives plads, tid og rum til kreative, innovative og entreprenante forløb og måder at arbejde på.

Skolen på La Cours Vej skal have fokus på kreative og innovative elementer i alle skolens fag, og kreativitet er således ikke forbeholdt de fag, der traditionelt opfattes som kreative fag (fx musik, billedkunst og håndværk/design), men skal synliggøres i alle fag.

På Skolen på La Cours Vej lægges der vægt på, at eleverne trænes i at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. Eleverne skal lære at se koblinger og forbindelser mellem de forskellige fag for derved at nå til ny viden og nye erkendelser.

Det er vigtigt at understrege, at processen er ligeså vigtig som produktet.

Pære Ved kreativitet forstår vi en proces, som er faciliteret af læreren, hvor fantasien slippes løs, og der arbejdes med at gøre   noget på en ny,   alternativ og uventet måde. Der arbejdes intuitivt, impulsivt og uhæmmet med at udvikle idéer og koble   viden fra forskellige områder. Det  kreative element i undervisningen skal bidrage til, at eleverne oplever fagene på flere   måder og får øje på, hvordan elementer fra det ene fag kan bruges i det andet fag.

 

 Ved innovation forstår vi en proces, hvor man videreudvikler og konkretiserer idéerne fra den kreative proces. Der   arbejdes mod at opfinde nye og anderledes produkter, som kan skabe glæde (værdi) for andre end én selv.   Kompetencerne, der udvikles i denne proces, ligger således i at kunne tænke ud af boksen – der udvikles kompetencer til   at analysere, systematisere og vurdere de kreative idéer.

Ved entreprenørskab forstår vi en proces, hvor der udvikles evner til at netværke, at vurdere nytteværdi (socialt, fagligt eller merkantilt) og at realisere idéer.

Figuren herunder illustrerer samspillet mellem de tre elementer.

 

Cirkler

Princippet for kreativitet, innovation og entreprenørskab forpligter alle skolens aktører til at bidrage med

 • tidsmæssige og økonomiske rammer til projekter, hvor eleverne understøttes i at udvikle deres innovative og kreative kompetencer
 • hjælp, plads og tid til at eleverne kan arbejde med deres idéer gennem kreative og innovative processer

Lærerens rolle er at

 • rammesætte opgaven og ikke mindst processen
 • styre tiden
 • understøtte elevernes begejstring, så de hjælpes frem mod realisering af bæredygtige ideer, der skaber kulturel, økonomisk og/eller social værdi for andre – ikke kun for læreren, for klassen eller for skolen, men det skal give mening i den virkelige verden
 • træne eleverne i at tænke og arbejde med deres kreative, innovative og entreprenante kompetencer gennem facilitering af forskellige måder at arbejde på – både divergent og konvergent – med forskellige temaer
 • skabe et trygt læringsmiljø, der understøtter elevernes mod til at turde dumme sig, til at turde fejle og til at tænke anderledes

Der kan og skal arbejdes med entreprenørskab i alle fag samt på alle klassetrin og niveauer.

Arbejdet med kreativitet, innovation og entreprenørskab understøtter endvidere princippet for den understøttende undervisning, hvori det beskrives hvorledes eleverne på Skolen på la Cours Vej udvikler sig med henblik på at kunne indgå i forpligtende fællesskaber båret af nysgerrighed, sociale fællesskaber og mangfoldighed.

- og ingen idéer er for fjolledeJ