MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Kontaktforældre

 

Definition af kontaktforældre og trivselsforældre

Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolen og kan repræsentere klassen i forhold til klassens lærere/pædagoger, skoleledelsen og skolebestyrelsen, når der er behov for det.

Trivselsforældrene er bindeled mellem klassens forældre og elever og tager initiativ til trivselsarrangementer, legegrupper og lignende, der fremmer klassens trivsel.

 

Kontaktforældrenes rolle

Kontaktforældrene skal:

  • i samarbejde med trivselsforældrene være opmærksomme på, at der skabes et positivt miljø blandt klassens elever, forældre og lærere/pædagoger.
  • være bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger.
  • være bindeled mellem klassens forældre, skolebestyrelsen samt skolens ledelse.

Kontaktforældre er ikke direkte nævnt i folkeskoleloven og har ingen formel kompetence, sådan som medlemmerne af en Skolebestyrelse har. De fleste skoler i Danmark har dog tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne (kilde: Skole og Forældre, http://skole-foraeldre.dk/artikel/kontaktfor%C3%A6ldre) .

 

Kontaktforældrenes opgaver

Positivt miljø

Børn, der trives, lærer bedre og har lettere ved at omgås hinanden socialt og danne relationer. Derfor er det afgørende for både børn, skolens ansatte, ledelse og forældre at skolen er et trygt og rart sted at være. Mistrivsel skal forebygges ligesom konflikter helst skal tages i opløbet (se bl.a. Trivselspolitikken, som også inkluderer skolens antimobbestrategi

 

Bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger

Som kontaktforælder er din rolle – sammen med trivselsforældrene – at være opmærksom på og støtte op om, at klassen trives. Det kan du gør ved at tale med de andre forældre, børnene, pædagoger og lærere og at hjælpe med at iværksætte nødvendige tiltag, hvis der er tegn på, at klassens trivsel er udfordret. Som kontaktforælder er det en god idé at kende skolens principper og politikker (se skolens hjemmeside) og de ressourcer og tilbud om støtte skolen har, fx AKT- forløb (AKT = Adfærd, Kontakt, Trivsel). Som kontaktforælder kan du fx være med til at sætte aktuelle emner på dagsordene til forældremøder eller sammen med de andre forældre, lærere og pædagoger planlægge ekstraordinære møder om klassens trivsel, hvis der er behov.

Som kontaktforælder har du ikke noget formelt ansvar for klassens trivsel, og forældre til børn der mistrives eller har brug for ekstra støtte, kan altid selv kontakte lærere, pædagoger eller skolens ledelse. Du skal som kontaktforælder således ikke være bisidder eller mellemled i forhold til specifikke udfordringer, der knytter sig til enkelte elever.

 

Bindeled til skolebestyrelsen og skoleledelsen

Skolebestyrelsen skal blandt andet formulere principper og føre tilsyn med skolens virksomhed. Jo mere skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Her kan du som kontaktforælder give input og være høringspart for skolebestyrelsen. Som kontaktforælder får du tilsendt information om datoer for skolebestyrelsens møder i det kommende år, ligesom du får tilsendt dagsorden for de enkelte møder. På den måde kan du holde dig orienteret om de emner, der diskuteres i skolebestyrelsen og evt. byde ind med spørgsmål eller emner.

 

Alle kontaktforældre indkaldes mindst én gang (max. tre gange) årligt til et temamøde med skolebestyrelsen, hvor et aktuelt/relevant emne tages op. Temamødet kan afholdes i forbindelse med skolebestyrelsens årsmøde og evt. med en ekstern oplægsholder. Skoleledelsen kan også invitere kontaktforældre til et møde, hvis der er emner, der er vedrører den specifikke klasse eller årgang.

 

Valg af kontaktforældre

Kontaktforældre vælges af den enkelte klasse på det første forældremøde i skoleåret. Det er vigtigt, at der er tale om reelle valg hvert år, så nye interesserede har mulighed for at blive kontaktforældre. Der skal vælges to kontaktforældre i hver klasse. Der vælges typisk en drengeforælder og en pigeforælder – men det er ikke et krav. På mødet kan de afgående kontaktforældre give deres erfaringer videre, og klassen kan forventningsafstemme, hvad den vil bruge kontaktforældrene til fremover. Klasselæreren giver efter mødet besked til skolens kontor således, at kontaktforældrenes kontaktinfo hurtigst muligt kan lægges på Aula.