MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Sammenlægning af klasser

Principper for sammenlægning af klasser

1 Formål
At fastlægge procedure for sammenlægning af klasser.

2 Målgruppe
Elever, forældre, medarbejdere.

3 Baggrund
Det sker, at det er nødvendigt at sammenlægge klasser pga. for lavt elevantal . For at sikre den bedst mulige proces for elever og forældre er det nødvendigt med grundig og rettidig oplysning.

4 Regelsæt
1. Skoleledelsen drøfter med skolebestyrelsen, om klasser bør lægges sammen. I drøftelserne indgår en vurdering af ressourcetildelingen, årgangens samlede elevantal,
samspillet mellem eleverne på årgangen, herunder evt. principper i henhold til Folkeskolelovens § 44, stk. 1 om elevernes placering i klasser og konsekvenser for den
øvrige skole. Det kan overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere alternative ordninger.

Klasser lægges sammen, så snart der er tydelige indikationer for, at dette er nødvendigt. (Erfaringen er, at det giver usikkerhed og utryghed, såfremt processen strækkes over lang tid).

2. Skolelederen træffer den endelige beslutning. Når beslutningen er taget indkaldes forældrerepræsentanterne til et møde sammen med skolen ledelse. På dette møde
orienteres om beslutningen og begrundelsen herfor. Klasserepræsentanterne inddrages i planlægning af et forældremøde med de øvrige forældre.

Så snart kernelærerne kendes, orienteres forældre og elever.

3. Hvilke klasser på årgangen, der opdeles eller sammenlægges, vurderes af ledelsen konkret fra sag til sag. Forud for vurderingen indhenter skolelederen via klasselærerne de implicerede læreres synspunkter.

4. Sammenlægningen foregår efter følgende retningslinjer:

  • de nye klasser skal afspejle en normalklasse både fagligt og socialt
  • det tilstræbes, at alle elever får gode venner med fra deres "gamle" klasse
  • skolelederen danner de nye klasser efter drøftelse med de implicerede lærere. SFO-pædagogerne inddrages, hvis der er tale om klassetrin fra børnehaveklasse til 3. klasse.
     

5. Lærerdækningen foregår efter skolelederens konkrete skøn. Det tilstræbes, at alle elever får kendte lærere med i de nye klasser.

6. Samarbejdet mellem de klasser, som skal sammenlægges, intensiveres, og der foretages evt. en glidende integration i de nye klasser.

7. De nye klasser tilbydes evt. en hyttetur, såfremt der ikke er lejrskole på det pågældende klassetrin.

8. Hvis det drejer sig om 1.-3. klasse, har de nye klasser en høj prioritet med hensyn til deletimer og to-lærerdækning i det første år.

9. Sammenlægning sker sædvanligvis i forbindelse med skoleårets start.

5 Yderligere dokumenter
Intet relevant.

Revideret af Skolebestyrelsen maj 2020