MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

Organisering
Det tilstræbes, at alle lærere i dansk som andetsprog er uddannede i faget. Ligeledes tilstræbes det, at hver lærer læser 7-10 lektioner om ugen. På den måde samles timerne hos få lærere, for at opnå størst mulig kontinuitet i undervisningen.

Dansk som andetsprogslærerne er fordelt i overensstemmelse med den afdelingsopdelte skole og varetager timer i den afdeling, de er tilknyttet. Lærerne arbejder tæt sammen i et team.

Dansk som andetsprogskoordinatoren koordinerer indsatsen på skolen og samarbejder med koordinatorer fra de andre skoler på Frederiksberg.

Hvem skal have undervisning?
Ifølge Folkeskoleloven defineres børn som tosprogede, når de har et andet modersmål end dansk og først lærer dansk i kontakt med det omgivende samfund eller i skolen. Tosprogede elever kan godt have tilegnet sig et flydende dansk, men defineres som tosprogede, når der tales et andet sprog end dansk i deres hjem. Dansk som andetsprogslærerne tager som udgangspunkt kontakt til klasselærerne og aftaler hvilke børn, der har behov for støtte. Klasselærere og faglærere gør opmærksom på, hvis de undervejs i skoleåret opdager andre elever med behov for støtte blandt de tosprogede elever. Klasselærerne informerer, hvis de modtager nye børn i klassen med behov for dansk som andetsprog. Er det svært at vurdere, om et barn skal have dansk som andetsprog, kan dansk som andetsprogslærerne være behjælpelige med at teste dem.

Fordeling af tosprogede børn
For at sikre at flest mulige tosprogede børn får størst udbytte af dansk som andetsprogslæreren på årgangen, tilstræbes det, at eleverne samles på få klasser fra skolestart. Muligheden for at benytte eget modersmål i undervisningen tilgodeses ligeledes gennem placeringen af børn med fælles modersmål i samme klasse. Der åbnes samtidig for muligheden for, at de tosprogede forældre kan bruge hinanden.

Dansk som andetsprog i timerne
Dansk som andetsprogslæreren bestræber sig på et tæt samarbejde med de relevante lærere og optræder som en ressourceperson, der hjælper med at komme omkring den enkelte elev. Dansk som andetsprogslærerne har kendskab til årsplaner, ugeplaner og særlige forløb samt tester og udarbejder sprogbeskrivelser efter behov.

Sprogcafeerne
Det er skolens målsætning, at alle dansk som andetsprogselever får mulighed for at deltage i en ugentlig sprogcafé. I sprogcaféerne laver man lektier, men bliver også undervist. Der serveres te eller kakao og
skabes en hyggelig stemning omkring caféerne. For at udnytte sprogcaféerne bedst muligt, er det vigtigt, at klasselærere og faglærere er opmærksomme på at give deres elever lektier med. Her igennem opnås, at dansk som andetsprogseleverne får optimal hjælp og får lavet deres ting.

Skole-hjem samtaler
For at skabe personlig kontakt med de tosprogede familier, tilstræber lærerne i dansk som andetsprog at deltage i skole-hjemsamtaler på 0., 4. og 7. årgang samt på andre klassetrin efter behov. Der informeres om den individuelle støtte, om hvad sprogcafeerne går ud på, og hvilke forventninger lærerne har i forhold til elevernes deltagelse.

Elevbeskrivelser
Der laves løbende elevbeskrivelser, som der udarbejdes overleveringsbeskrivelser ud fra, når eleverne skifter afdeling.

Rollemodeller
Integrationsministeriets rollemodeller inviteres, når der er brug for dem, til at motivere udskolingseleverne. Det er et korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund, der gennem råd, vejledning og ved at fortælle egne historier og dele erfaringer er med til, at:

  • skabe fokus på de positive historier
  • skabe debat i klassen
  • bidrage til identifikation af styrker og potentialer hos målgruppen
  • give indsigt, kampgejst, selvværd

I rollemodellernes arrangement deltager hele klassen, da det er væsentligt at skabe forståelse eleverne imellem.

Prøveforberedende kurser
De tosprogede elever på 9. årgang vil blive tilbudt et prøveforberedende kursus i dansk/matematik. På dette kursus vil der blive arbejdet med tidligere års afgangsprøver. Undervisningsforløbet i dansk vil have fokus på elevernes valg af emne/opgave, gerekendskab, læsestrategier, sproglige virkemidler samt selve skriveprocessen fra idé til færdigt tekst. I matematik vil fokus være på tekstforståelse og læsestrategier i problemløsningsopgaver.

Forløbet vil strække sig over 4-5 uger og timerne vil ligge i forlængelse af elevernes normale skema.

Praktik i dansk som andetsprog
Inden praktikken modtager praktikanterne vores guide om organisering af dansk som andetsprog på Skolen på la Cours Vej. Praktikanterne orienteres om tosprogsprocenten på skolen, så de kan tilpasse deres forventninger (vi har 3 - 5 tosprogede elever i hver klasse). Det understreges over for dem, at vi lægger vægt på det gode samarbejde med de lærere, vi som dansk som andetsprogslærere, kommer ind til. Praktikanterne deltager i teammøderne og så vidt muligt i sprogcaféerne.

Kulturdimensionen
Kulturforståelse opnås ved at inddrage elevernes kulturelle kendskab og forståelse i relevante sammenhænge, og det er et mål for undervisningen i dansk som andetsprog at understøtte elevernes selvfølelse i forhold til modersmålskulturerne.