MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Understøttende undervisning

Principper for understøttende undervisning Skolen på la Cours Vej

Den Understøttende Undervisning på Skolen på La Cours Vej skal fremme læring og udvikling af livsduelige mennesker. Principperne for Understøttende Undervisning tager udgangspunkt i Skolen på La Cours Vejs 4 værdier: Faglighed, fællesskab, tryghed og tolerance.

Ved livsduelige mennesker forstås mennesker, der er nysgerrige, opsøgende, har lyst til at tilegne sig viden, har livsmod og selvværd, kan udvikle sig fagligt og menneskeligt samt har lyst til at videndele. Vi opfatter en livsduelig elev, som en elev, der fagligt, socialt, kropsligt og personligt har udviklet sig positivt. Eleven kender desuden sine ressourcer og begrænsninger. Eleven kan tage ansvar og indgå i fællesskab med andre.
 
Den understøttende undervisning skal fremme læring og udvikling af livsduelige mennesker gennem:

Anvendelse af viden i praksis (baseret på værdien faglighed)
Det betyder, at undervisningen:

 • giver eleverne muligheder for at anvende teori i praksis
 • gør det tydeligt, hvordan hverdagens gøremål kan løses ved hjælp af den lærte teori, og
 • fremmer elevernes evne til at overskue en problemstilling fra flere faglige vinkler


Fremme forståelsen af flere perspektiver (baseret på værdierne tolerance og tryghed)
Det betyder, at undervisningen:

 • stimulerer nysgerrighed og undren
 • træner evnen til at koble viden fra forskellige områder
 • opøver evnen til at rumme og acceptere forskellighed og forskellige opfattelser, og
 • lærer eleverne, at de kan erfare gennem både kroppen, tankerne og følelserne


Understøttelse af elevernes samarbejde og trivsel (baseret på værdierne tryghed og fællesskab)
Det betyder, at undervisningen:

 • støtter op om elevernes sociale fællesskaber og kompetencer
 • fremmer elevernes forståelse for hinanden, og
 • fremmer elevernes evne til at se og anerkende hinanden


Faglige udfordringer og sejre (baseret på værdierne fællesskab og faglighed)
Det betyder, at undervisningen:

 • tager udgangspunkt i elevernes aktuelle behov for træning, fordybelse og udvikling
 • tilrettelægges så den fagfaglige undervisning understøttes på en anden måde - gerne med et tværfagligt læringsaspekt
 • vækker og nærer elevernes nysgerrighed og lyst til læring, og
 • tilrettelægges på en måde, så eleverne oplever sejre og succeser gennem de udfordringer, de møder


Kropslige udfordringer (baseret på værdierne fællesskab, tryghed og faglighed)
Det betyder, at undervisningen:

 • bringer kroppen i spil
 • indeholder fysiske aktiviteter, og
 • fremmer kropskendskab og -forståelse


Den understøttende undervisning tager udgangspunkt i elevernes aktuelle behov - og det må også gerne være sjovt!

Vedtaget i Skolebestyrelsen januar 2018